Systeem therapeutisch werker (STW)

Deze éénjarige opleiding Systeem Therapeutisch Werker is een door de NVRG erkende opleiding die opleidt tot het vak van Systeem Therapeutisch Werker. De cursus bestaat uit 102 lesuren en 12 uur groepssupervisie.

Inhoud

Cursisten leren de basisprincipes en –interventies uit de systeemtheorie kennen en leren die toepassen in zijn of haar specifieke werksituatie. De cursisten leren werken met concepten als circulariteit, genogrammen, gezinscyclus, familiestructuur, triades, meervoudige partijdigheid en veerkracht. Thema’s die daarbij tevens aan de orde komen zijn; culturele diversiteit, psychiatrie en systeem, multi-stressgezinnen, relationele partnerproblemen, (vecht)scheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, kinder- en oudermishandeling en huiselijke geweld. Daarnaast is er ruimte voor de specifieke thema’s die cursisten vragen.

Bij het ontwikkelen van deze opleiding wordt in het eerste blok van drie lessen stil gestaan bij kennismaken met elkaar en met de opleiding, bij het formuleren van doelen voor de opleiding en bij het verwerven van kennis. Ook komt het belang van een nieuwsgierige, respectvolle attitude aan de orde, zodat de cursist:

 • Kennis heeft van de basisbegrippen uit de systeemtheorie en vaardigheden kan ontwikkelen om de gesprekken met een systeem op een systemische wijze van begin tot aan het eind in het hulpverleningsproces uit te voeren;

 • Kennis heeft van zijn of haar eigen culturele context, bewust is van de bijdrage daarvan op zijn of haar denken en handelen en in staat is om met zo min mogelijk vooroordelen en een open mind in gesprek te gaan met cliënten en collega’s uit diverse culturen.

  Vervolgens worden in het tweede blok van vijf lessen verschillende systeemperspectieven behandeld. Perspectieven van waar uit je naar systemen kunt kijken en met hen kunt samenwerken.

 • Als eerste wordt stil gestaan bij de wijze waarop de cursisten in gesprek gaan met een systeem. Dit gebeurt vanuit het communicatieve en samenwerkingsgerichte perspectief.Wat zijn de relevante axioma’s van de communicatietheorie. Hoe zie je dat in de praktijk.Hoe werk je samen, bouw je een samenwerkingrelatie op? Wat is de invloed van jouw opvattingen, vragen en attitude, hoe nodig je uit tot respect, verbinding, nieuwsgierigheid en hoop?

 • Ten tweede wordt stil gestaan bij de veranderingen in het systeemdenken, waarbij de therapeut voorheen min of meer buiten het systeem stond en wist wat er aan de hand was in het gezin, naar een therapeut die onderdeel is geworden van het geheel en vooral een nieuwsgierige en onderzoekende houding aanneemt.

 • Tevens komen de invloed van de eigen culturele contex en het gedachtegoed van de hulpverlener op de vragen die de hulpverlener stelt aan de orde. Inclusief de vraag wat het effect van die vragen op het systeem en de systeemleden kan hebben.

 • Ook wordt aandacht besteed aan het stellen van circulaire vragen. Een proces van circulaire en reflectieve vragen stellen brengt een verandering aan, accentueert de verbindingen tussen mensen onderling en hoe mensen hun individuele of familiesituatie opvatten.

Hierna worden de volgende perspectieven aan de orde gesteld: - het gezinsontwikkelings perspectief met de daarbij horende technieken; - het structureel perspectief en de interventies passend bij dit perspectief; - het oplosssingsgericht perspectief en de manier van denken en interventies die daarbij passen.

In het derde blok wordt het hulpverleningsproces behandeld; van aanmelding tot en met het creeëren van een behandelcontext, naar behandelovereenkomst tot en met de afronding.

Aan het einde van de drie blokken volgt een tussentijdse toets. 

In het vierde blok worden de specifieke thema’s in de werkgebieden van de STW-er behandeld.


Werkwijze

Tijdens de lessen zullen de docenten de werkvormen hanteren die de hele leercyclus omvatten; brainstormen, discussies, voordrachten, rollenspelen, vragen stellen, observeren, experimenteren op basis van theorie en praktijk, theorie toepassen in de dagelijkse praktijk, film, praktijkervaringen, reflectie, samenwerken, etc.


Doelstelling

Aan het eind van de cursus heeft de cursist:

 • kennis van de basisbegrippen uit de systeemtheorie en vaardigheden om gesprekken met een systeem op een systemische wijze van begin tot aan het eind in het hulpverleningsproces uit te voeren;

 • kennis van het gezinsontwikkelingsperpectief, het communicatief perspectief, het structureel perspectief en het oplosssingsgericht perspectief en vaardigheden om de diverse interventies uit te voeren;

 • kennis van zijn of haar eigen culturele context, is zich bewust van de bijdrage daarvan op zijn of haar denken en handelen en is in staat is om met weinig vooroordelen en een openmind in gesprek te gaan met cliënten en collega’s uit diverse culturen;

 • vanuit een metapositie oog voor meervoudige partijdigheid en kan hij of zij vanuit die positie interventies plegen;

 • zicht op zijn of haar eigen mogelijkheden en beperkingen binnen het gehele hulpverleningstraject en weet hij of zij wanneer een systeemtherapeut of een andere hulpverlener geraadpleegd moet worden;

 • de kennis en vaardigheden om veiligheid en onveiligheid voor met name kinderen en ouderen te sprake te brengen en is in staat om een samenwerkingsrelatie aan te gaan met het systeem en het bredere netwerk ten behoeve van het versterken en vergroten van de veiligheid.


Supervisie

De groepssupervisie vindt plaats na de eerste 25 uur les, na les 4. De supervisie bestaat uit 12 zittingen, 30 minuten per supervisant. De groepssupervisies zullen zoveel mogelijk en in overleg met de supervisanten en de supervisor aansluitend op het cursorisch onderwijs aangeboden worden.


Toetsing

Na lesdag 4 vindt een takehome-toets plaats aan de hand van een film. Deze toets wordt binnen vier weken bij de docenten ingeleverd.

In les 12 laten de cursisten een eigen dvd-opname zien waarin een of meer interventies te zien zijn die gerelateerd zijn aan één van de basisprincipes en één van de perspectieven die zijn behandeld tijdens de lessen. De cursist licht daarbij toe wat hem of haar aanspreekt, hoe dat bij hem of haar als persoon past en bij de instelling waar hij of zij werkzaam is. Hiermee laat de cursust zien dat hij of zij in staat is om de aangereikte theorie en de opgedane vaardigheden te integreren in zijn of haar hulpverleningspraktijk.

Op lesdag 15 wordt een verslag ingeleverd bij de docent, waarin de hoogtepunten van de eigen ontwikkeling onderbouwd zijn beschreven (met theorie). De eerder geformuleerde leerdoelen en einddoelen (pagina 7) zijn hierbij leidend.

Op de laatste dag, lesdag 17, vindt de presentatie plaats van de eigen leerontwikkeling aan de hand van Five minutes of Fame. De cursist laat iets zien wat hem of haar aanspreekt, wellicht waar hij of zij blij mee is, misschien wel trots op is.


Erkenning en registratie

Deze opleiding is erkend door de NVRG als onderdeel van de registratie tot Systeem Therapeutisch Werker (STW). Na de succesvolle afronding van de opleiding, aangevuld met minimaal 12 en maximaal 16 zittingen bij een NVRG erkende supervisor, kunt u zich registreren als STWlid bij de NVRG. Met de registratie bij de NVRG ontvangt u de STW beroepserkenning van de NVRG. Met dit lidmaatschap kan de STW’er zich verder professionaliseren. Tevens krijgt men daarmee ook toegang tot het kwartaalblad systeemtherapie, tot congressen en andere NVRG activiteiten.


aantal dagen:
17
contacturen:
102

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Zwolle Zwolle
 1. woensdag 8 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 22 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 12 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 4. woensdag 4 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 5. woensdag 18 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 6. woensdag 8 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 7. woensdag 22 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 8. woensdag 13 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 9. woensdag 27 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 10. woensdag 10 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 11. woensdag 24 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 12. woensdag 9 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 13. woensdag 23 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 14. woensdag 7 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 15. woensdag 28 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 16. woensdag 11 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 17. woensdag 25 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 18. woensdag 2 dec 2020 van 9:30 - 16:45 (= reserve datum)
nog maar 1 plaats beschikbaar 😮

NVRG

geldig van - tot -
STW (100 uur)100Toegekend
groepssupervisie24Toegekend

SKJ

geldig van 01/01/19 tot 01/01/22
Jeugdzorgwerkers182Toegekend

Registerplein

geldig van 06/01/19 tot 05/01/22
Maatschappelijk werkers, GGZ Agogen, SPV-ers210Toegekend

Voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de opleiding STW

- een afgeronde bachelor op hbo- of universitair niveau in de zorg- of welzijnssector;

- tijdens de opleiding dient men in de praktijk met systemen te werken.

De opleiding richt zich op hulpverleners in zowel de jeugd-, volwassen-, als ouderenzorg, van 0 tot 100 jaar. Te denken valt aan hulpverleners in ouder-kindteams, sociale teams, POH’ers, SPV’ers,maatschappelijk werkers in de GGZ, welzijnszorg en gehandicapten zorg, forensische zorg, etc. Het is daarbij relevant dat de hulpverleners een systemische manier van denken en doen kunnen toepassen in de praktijk van alle dag.

Onder invloed van onder andere het rijk en de gemeentes wordt er binnen de hulpverlening toenemend accent gelegd op de eigen kracht van zowel individuen als gezinnen en relaties. Daarbij gaat het om wat mensen zelf kunnen doen en wat hun omgeving kan doen. De focus leggen op het stimuleren van eigen mogelijkheden bij individuen en met en tussen mensen onderling, vraagt een systemische aanpak. Een systemisch aanpak die er van uit gaat dat cliënten, zo nodig samen met hun natuurlijke omgeving, weer de regie nemen over hun eigen leven.

Erik van de Kraats

Erik van de Kraats werkt als supervisor en systeemtherapeut bij het dr. Leokannerhuis. In Amsterdam bij de poli kind, jeugd, jongeren en de poli volwassenen en in Oosterbeek bij CIBA ( Crisis Interventie en Behandeling Autisme ). Daarnaast is hij opleider en supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie.

Erik is als (hoofd)docent betrokken bij RINO Noord Holland en bij diverse (post) HBO opleidingen. Vanaf 1977 heeft Erik gewerkt in de kinder-, jeugd – en gezinspsychiatrie, jeugdzorg en verslavingszorg, waarvan vanaf 1991 als systeemtherapeut.

Hij heeft zich inmiddels gespecialiseerd in ( collaboratieve, oplossingsgerichte ) systeemtherapie, werken met multi-stressgezinnen en samenwerken rondom geweld & onveiligheid voor kinderen. Vanuit zijn eigen praktijk geeft Erik supervisie, trainingen en workshops bij GGZ- en Kinder-Jeugdzorginstellingen.

Erik van de Kraats

Karin van Dijk

Mijn naam is Karin van Dijk. Ik ben bij de NVRG geregistreerd als systeemtherapeut, supervisor en leertherapeut. Werkzaam bij ACCARE in Drenthe, daar werk ik vooral met jongeren, hun ouders en andere belangrijke betrokkenen. Ik ben als systeemtherapeut verbonden aan drie multidisciplinaire teams met de aandachtgebieden Forensische KJP, Stagnatie van de schoolgang en Emotieregulatie( DGT).

Wat mijn betreft is systemisch denken en werken een must om behandelingen en begeleiding effectief te laten verlopen. Je hebt niet in je eentje een probleem en kunt  ook niet succesvol alleen tot verandering komen. Ik vind het leuk en belangrijk om kennis hierover met collega’s te kunnen delen, maar vooral om met elkaar te ontdekken hoe de systeemtheorie toegepast kan worden in de dagelijkse praktijk en wat de effecten hiervan zijn in behandel en begeleidingstrajecten. Ik hoop de studenten enthousiast te maken voor deze manier van werken en denken, zodat de ontwikkeling die we in gang gaan zetten ook na de opleiding een vervolg krijgt.  

Ik ben toenemend geïnteresseerd geraakt in ervarings gericht werken met gezinnen, omdat deze vormen soms sneller en effectiever tot ingang, beweging  en inzicht kunnen lijden in het therapieproces.  Daarin werk ik graag samen met vak therapeuten( PMT, creatieve en beeldende therapie). Zelf ben ik  geschoold in het inzetten van paarden in therapie en leerprocessen. Dat pas ik kleinschalig toe in mijn werk als therapeut en binnen supervisie en leertherapie. 

   

Karin van Dijk

Bea Bolt

Bea Bolt is sinds 2002 werkzaam in de gezinspsychiatrie in Beilen, waarvan de laatste 10 jaar als behandelcoordinator/systeemtherapeut (NVRG). Bij de gezinspsychiatrie worden gezinnen veelal in een gedwongen kader opgenomen, ter beoordeling van ouderschap. Zij heeft ruime ervaring in het behandelen van gezinnen waarin ontkende kindermishandeling plaats gevonden heeft, daarbij gaat het om het onbespreekbare bespreekbaar maken. De methodiek van Andrew Turnell, signs of safety en Susie Essex, similar but different roleplay en words and pictures speelt daarin een belangerijke rol. De basis van haar attitude als hulpverlener is het oplossingsgericht werken, of iets breder: werken vanuit een samenwerkingsmodel. Oprechte interesse in de ander, een lerende houding, nieuwsgierig zijn naar beweegredenen van de ander vindt ze belangrijk.

Bea Bolt
  • Savenije, A., Lawick, J. van, Reijmers, E. (2014 ); Handboek Systeemtherapie. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij
  • Jessurun, N., Warring, R. (2018); Verschillen omarmen. Transcultureel systemisch werken. Bussum: Uitgeverij Coutinho
  • Madsen, W.C. (2011). Samenwerkingsgerichte hulpverlening met multi-gestresseerde gezinnen Antwerpen-Apeldoorn: Garant
  • Pont, S. (2013). Er zit systeem in. Amsterdam. Pont, compagnon in communicatie

Aanvullende literatuur is online beschikbaar.

Naar boven