Algemene Voorwaarden

King nascholing streeft ernaar om postacademische nascholing aan te bieden, dat bijdraagt aan het verbeteren van uw professioneel functioneren in de Geestelijke Gezondheidszorg en de Jeugdzorg.

Betaling

King nascholing stuurt de factuur naar de cursist of naar (een vertegenwoordiger van) de organisatie waar de cursist werkzaam is wanneer dit op het inschrijfformulier is aangegeven. Na betaling is de deelname definitief. King nascholing hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Indien er niet betaald is heeft de cursist geen toegang tot de cursus. Mocht de cursist de cursus onverhoopt vroegtijdig verlaten, volgt er geen restitutie van het lesgeld.

Uitstel of afstel cursus

Mocht een cursus geen doorgang kunnen vinden of moeten worden uitgesteld, dan wordt u daarover in principe tien dagen voor de startdatum geïnformeerd. Mocht een cursusbijeenkomst onverhoopt uitvallen, bij voorbeeld door ziekte van de docent, dan kan King nascholing niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook.

Annuleringsregeling

Na inschrijving via het inschrijfformulier kan de cursist binnen 14 dagen kosteloos annuleren. Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. Bij annulering meer dan een maand voor aanvang wordt 50,– euro aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij nog latere annulering bent u de volledige prijs verschuldigd. Na overleg met King nascholing is het mogelijk om zich door een collega te laten vervangen. In dit geval wordt enkel 50,- euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, of sprake is van overmacht, kan het voorkomen dat de cursus geen doorgang vinden. In zo’n geval zal King nascholing aan iedereen die zich had ingeschreven bericht sturen en de reeds betaalde kosten terugstorten.

Annuleringsregeling bij incompany cursussen

Wanneer het een incompany cursus betreft, gelden er andere annuleringsvoorwaarden. Na inschrijving via het inschrijfformulier kan de cursist binnen 14 dagen kosteloos annuleren. Bij nog latere annulering is de cursist het volledige bedrag verschuldigd.

Aansprakelijkheid

King nascholing is niet aansprakelijk voor (letsel) schade, vermissing of diefstal tijdens de cursussen. Schade aan derden, door de cursist toegebracht, is voor rekening van de betreffende cursist.

Klachten

Klachten moeten binnen dertig dagen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Klachten worden trapsgewijs en vertrouwelijk in behandeling genomen. De cursist wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van een cursus of opleiding, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus of opleiding betreft.

Wanneer er geen bevredigende oplossing is gevonden of het betreft een ander type klacht, kan de cursist zich wenden tot mw. I. Oostervink of mw. K. van den Berg. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, kan de klager zich wenden tot een onafhankelijke derde, genaamd mevr. Mr. N. Ros. King nascholing zal het oordeel van deze onhankelijke derde als bindend beschouwen; eventuele consequenties voor King nascholing zullen snel worden afgehandeld. De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.

Privacy en vertrouwelijkheid

Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. King nascholing conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Certificaat

Uw aanwezigheid wordt op een presentielijst bijgehouden. U ontvangt een certificaat met eventuele accreditatie punten wanneer u minimaal 90% aanwezig bent geweest & een voldoende beoordeling heeft behaald bij de toetsing. De punten worden bij de beroepsverenigingen bij geschreven, als bij de inschrijving het registratienummer wordt ingevuld. Wanneer het registratienummer bij inschrijving niet wordt ingevuld, is de cursist zelf verantwoordelijk om de registratiepunten bij de beroepsvereniging kenbaar te maken.

Toelating

King nascholing behoudt zich het recht om iemand voor een cursus te weigeren.

Toepasselijkheid

Door het inschrijven of deelnemen aan een cursus van King nascholing aanvaardt de cursist de algemene voorwaarden van King nascholing. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig als er een uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst is tussen de cursist en King nascholing.

Naar boven