Leerproblemen; dyslexie en dyscalculie

Je leert in deze cursus lees-, reken- en spellingsproblemen goed in kaart te brengen door ze te kunnen signaleren, een goede intake en dossieranalyse. De cursus verbindt wetenschappelijke kennis aan een praktische vertaling.

Inhoud

Ouders en leerkrachten komen regelmatig bij orthopedagogen en psychologen met de vraag of er bij een kind of jongere sprake is van dyslexie of dyscalculie. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is gedegen kennis van deze leerstoornissen nodig. Niet alleen hoe de testbatterij er precies uit ziet maar ook wat mogelijke oorzaken, beschermende en belemmerende factoren zijn. In deze handelingsgerichte cursus wordt u stap voor stap door het hele diagnostische proces geleid.

Kinderen met leerproblemen zijn vaak minder gemotiveerd om te leren en hebben een grotere kans op het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld of faalangst. In de cursus leert u wat u bij deze bijkomende problemen kunt adviseren. Tot slot is er aandacht voor de huidige stand van zaken rondom de verplichte taal- en rekentoets in het vo en mbo en regelgeving rondom dyslexie en dyscalculie zoals bij het afnemen van toetsen.

Werkwijze 

De cursus omvat afwisselende werkvormen; theoretische inleidingen door de docent, het bespreken van de opgegeven literatuur en de koppeling naar de praktijk, het bespreken van casuïstiek, het oefenen van gesprekken met kinderen, jongeren, leerkrachten en ouders. Het bekijken van video's en een kennismaking met materialen en hulpmiddelen. 

Doelstellingen

Algemeen

Aan het eind van de cursus:

 • is de cursist op de hoogte van de stand van zaken omtrent diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie.
 • kan de cursist adviezen geven aan leerkrachten, docenten of intern begeleiders over het geven van goede instructies aan kinderen/jongeren met leerproblemen.
 • weet de cursist wat effectieve feedback is voor kinderen met leerproblemen.
 • is de cursist in staat om motivatieproblemen en faalangst te signaleren en hierover praktische adviezen te geven aan kind, ouders en leerkracht.
 • weet de cursist hoe de lees- en spellingontwikkeling verloopt bij kinderen van 6-12 jaar en hoe problemen hierin te signaleren zijn.
 • weet de cursist hoe diagnostiek bij dyslexie eruit ziet.
 • weet de cursist wat effectief bevonden en juist niet effectief bevonden methoden zijn voor behandeling van dyslexie.
 • weet de cursist hoe de rekenontwikkeling bij kinderen van 0 t/m 14 verloopt.
 • is de cursist op de hoogte van effectieve manieren om rekenkennis op te bouwen.
 • weet de cursist wat belangrijk is bij het afnemen van een rekenonderzoek.
 • heeft de cursist kennis van de theoretische achtergronden van rekenproblemen en dyscalculie.
 • kan de cursist dyscalculie en andere rekenproblemen signaleren.
 • kan de cursist een handelingsgericht intakegesprek voeren met leerkrachten en ouders van kinderen met rekenproblemen.
 • weet de cursist hoe diagnostiek van dyscalculie verloopt.
 • kan de cursist ouders en leerkrachten passende adviezen geven bij dyscalculie en andere rekenproblemen.
 • is de cursist op de hoogte van de regelgeving rondom de verplichte rekentoets in het vo en mbo en rondom overige toetsen.

Lees- en spellingsproblemen en dyslexie

Aan het eind van de cursus:

Rekenproblemen en dyscalculie

Aan het eind van de cursus:

 

Wijze van toetsing

Na afloop van de cursus krijgen de cursisten de opdracht om bij een (eigen) casus een beargumenteerd diagnostisch oordeel te geven, plus enkele op de casus toegesneden aanbevelingen voor ondersteuning. Hierop krijgen zij individueel schriftelijke feedback van de docent. Cursisten maken naar keuze de opdracht over ofwel dyslexie ofwel dyscalculie.


 


aantal dagen:
3
contacturen:
19

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, nog niet bekend
 1. woensdag 11 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 25 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 8 apr 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, nog niet bekend
 1. vrijdag 6 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 20 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 27 nov 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, nog niet bekend
 1. vrijdag 14 jan 2022 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 21 jan 2022 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 28 jan 2022 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 11/10/19 tot 10/10/22
Herregistratie 19Toegekend
Behandeling9Toegekend
Diagnostiek9Toegekend
Extra literatuur13Toegekend
Overig1Toegekend

SKJ

geldig van - tot -
Jeugdzorgwerkers / Jeugd- en Gezinsprofessionals19Toegekend

Deze cursus is bedoeld voor psychologen en (ortho)pedagogen, die in de schoolpraktijk, de jeugdzorg, GGZ, of andere setting te maken hebben met leerproblemen en de vaak ingrijpende gevolgen daarvan voor een kind of jongere zelf, zijn of haar ouders en de school. 

Het niveau van de cursusdagen is afgestemd op deelnemers met nog weinig kennis van leerstoornissen. Ervaren dyslexie- en dyscalculie professionals verwijzen wij door naar de verdiepende cursusdagen.

 

dr. Madelon van den Boer

dr. Madelon van den Boer

Dr. Madelon van den Boer is als onderzoeker en docent werkzaam bij de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam. In 2014 promoveerde zij op onderzoek naar de leesontwikkeling bij kinderen.

In huidig onderzoek richt zij zich op de ontwikkeling van lees- en spellingvaardigheden op de basisschool en op het aanleren van vreemde talen en het aanpakken van dyslexie op het voortgezet onderwijs. Daarnaast is zij als orthopedagoog werkzaam op een basisschool. 

drs. Marije van Oostendorp

drs. Marije van Oostendorp

Drs. Marije van Oostendorp is gespecialiseerd in dyscalculie. Ze doet onderzoek, geeft nascholing, adviseert scholen en begeleidt kinderen van 7 tot 17 met reken- en wiskundeproblemen. Ze heeft een eigen praktijk en is betrokken bij de ontwikkeling van een rekenmethode en dyscalculie behandeling.

Verplichte literatuur

De cursisten dienen te beschikken over:

Van Oostendorp, M. (2014). Aan de slag met rekenproblemen. Amsterdam: Boom.

Online lesmateriaal wordt verzorgd door King nascholing.

Naar boven