Interculturele Sensitiviteit

Omgaan met culturele verschillen in de praktijk

In de eindeloze wirwar van theorieën en meningen over 'cultuur', probeert deze training een compacte en praktische visie over te dragen in het omgaan met verschillen tussen en met 'de ander'.

Inhoud

Zowel hulpverleners als klanten, collega's en leidinggevenden kunnen tot verschillende culturele achtergronden behoren. Hoe kan je dan zorgen dat de communicatie onderling optimaal verloopt, hoe overbrug je de verschillende denkwijzen en manieren van doen? Kortom, hoe ga je om met een 'ander' wanneer vanzelfsprekendheid niet meer leidend kan zijn? Deze training probeert een compacte en praktische visie over te dragen in het omgaan met onderlinge culturele verschillen. 

De training is opgebouwd uit zeven thematische blokken:  identiteit, ontwikkeling, migratie & situadness, coping, cultureel sensitieve interventies, betekenisgeving en kritisch denken in de cross-culturele psychologie en psychiatrie.

Doelstelling

Aan het einde van de cursus is de cursist:

  • Zich bewust van culturele diversiteit.
  • Zich bewust van eigen verbondenheid met zijn/haar cultuur en de invloed ervan op zijn/haar manier van denken en doen.
  • Zich bewust van eigen attitude ten aanzien van culturele diversiteit.
  • Is in staat om de gevolgen van migratie te onderkennen en begrijpen.

Heeft een “basistoolbox” van praktische vaardigheden om met culturele diversiteit om te gaan (o.a. het toepassen van het Cultural Formulation Interview).

Werkwijze

Interactief, leren door doen. Stukken theorie worden methodisch afgewisseld met praktische oefeningen en prikkelende vragen waarin het perspectief van de deelnemer deskundig wordt opgenomen. De deelnemers worden gestimuleerd om actief na te denken over hun handelen, op basis van aangereikte handvatten en theoretische inzichten.

Wijze van toetsing

Schriftelijke casusbeschrijving, waarin duidelijk naar voren dient te komen hoe je in een praktijk situatie om bent gegaan met culturele diversiteit. 

NB: de cursisten worden verzocht hun casusbeschrijving en bijbehorende (leer)vragen vóór de aanvang van de cursus aan de docent te sturen. Door je casus en leervragen bij aanvang in te leveren, wordt er getracht om tijdens de cursus een betere aansluiting te vinden bij je specifieke behoeften in de praktijk. De casus wordt echter door de cursist zelf voltooid (oplossingen, nieuwe inzichten) na het afronden van de cursus, op basis van de verkregen kennis en inzichten.
aantal dagen:
2
contacturen:
13

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
BCN Arena Amsterdam
  1. donderdag 4 jun 2020 van 9:30 - 16:45
  2. donderdag 18 jun 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
BCN Arena Amsterdam
  1. donderdag 5 nov 2020 van 9:30 - 16:45
  2. donderdag 19 nov 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 12 apr 2019— 9 sep 2022
Diagnostiek 5Toegekend
Behandeling 5Toegekend
Overige 3Toegekend
Herregistratie13Toegekend

SKJ

geldig van 29 jan 2018—29 jan 2021
Opleidingstraject Jeugdzorgwerkers en Jeugd- en Gezinsprofessionals18Toegekend

Doelgroep

Hulpverleners in de GGZ en Jeugdzorg, zoals psychologen, psychiaters, orthopedagogen, huisartsen, jeugdverzorgers, pohggz, maatschappelijk werkers, en andere geïnteresseerden.

drs. Cristina Vellinga, MRes

drs. Cristina Vellinga, MRes

Cristina Vellinga is een ervaren docent, onderzoeker en psycholoog. Haar aandacht voor culturele diversiteit heeft zich vertaald in het deelnemen aan tientallen activiteiten binnen en buiten het NIP, zowel op beleidsniveau als praktisch (bijv. als voorzitter van de sectie Interculturalisatie, lid van de expert groep Diversiteit van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ of psychosociale hulpverlener bij Dokters van de Wereld). Cristina is momenteel werkzaam in haar eigen praktijk en adviesbureau op gebied van cross-culturele psychologie en communicatie. Daarnaast is ze initiator en trekker van de commissie Culturele Diversiteit en Psychologie NIP en onderzoeker voor het RUG-Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht. 

Verplichte literatuur 

"(Optioneel aanschaffen): Knipscheer J. & Kleber R. (red). (2017). Psychologie en de multiculturele samenleving (4e ed.). Den Haag: Boom/Lemma.

Alle verplichte literatuur vind je via de digitale omgeving van King nascholing.

Naar boven