Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen (100 uur) Docent: S. Strietman

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies. De cursus is zowel op kinderen en jeugdigen gericht, als op volwassenen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op. 

Inhoud

De basiscursus bestaat uit twee delen, een eerste inleidend deel, welke zich richt op het aanleren van de theoretische invalshoek, zoals de leertheorie en de analyses (verklarende diagnostiek) en een verdiepingsdeel, welke zich richt op hoe je vanuit de analyse verschillende cognitief gedragstherapeutische technieken o.a. de cognitieve therapie kunt toepassen.

 

In het praktische werken in de cursus zal de aandacht uitgaan naar het werken met kinderen en jeugdigen en hun ouders. In de cursus zal ook aandacht zijn voor de therapeutische relatie en het gebruik van motivatietechnieken daarbij en voor het werken met protocollen. Na afronding van de basiscursus is de cursist in staat gedragstherapieën uit te voeren. Zolang de volwaardige registratie als gedragstherapeut niet is verkregen dienen deze behandelingen onder supervisie van een gedragstherapeut uit te worden gevoerd. Om zich de stof eigen te kunnen maken wordt er van de cursisten verwacht veel te oefenen. Er wordt vanaf de zevende bijeenkomst door cursisten een referaat over de literatuur gehouden, waarbij de cursisten worden uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen. Daarnaast bereidt een cursist eigen casussen voor welke over de te behandelen stof gaan. Theoretische concepten en interventies worden geoefend in de cursus en toegepast in de praktijk. Daarnaast worden cursisten uitgedaagd het geleerde in de praktijk te brengen door te oefenen met eigen problematiek in een eigen gedragsmodificatie, waarbij geleerd wordt deze gedragstherapeutisch te analyseren en hierop te interveniëren, zowel in de rol van cliënt als in de rol van cognitief gedragstherapeut. Iedere cursusdag zal worden afgesloten met een evaluatiemoment, waarin kort gereflecteerd wordt op de cursusdag. Aan het einde van de cursus zal de gehele cursus worden geëvalueerd. De cursus zal worden afgesloten met een ‘mini’ N=1 verslag over de eigen gedragsmodificatie (behandeling), waarin het gedragstherapeutisch proces: de leerprincipes, gedragsanalyses, voorkeur en keuze van interveniëren, registraties, de uitvoering van de interventies, de therapeutische relatie en het resultaat beschreven wordt, met daarbij een kritische reflectie op de gemaakte keuzes.

 

Werkwijze

Literatuur: als basis ter bestudering dient het boek van Korrelboom en ten Broeke. Daarnaast bevat de cursus literatuur uit andere boeken en artikelen op het gebied van CGt. Praktisch: rollenspelen en praktijkopdrachten. Gebruik van beeldmateriaal. In de cursus zullen casussen geregeld terugkomen met de bedoeling de verschillende fasen in de therapie te tonen met bijbehorende analyse en modificatie aanpak. Het uitvoeren van een cognitief gedragstherapeutische behandeling door middel van het inbrengen van (niet al te ingewikkelde) eigen problematiek. De cursisten doorlopen als cliënt en als therapeut van een medecursist beknopt het gedragstherapeutisch proces en doen daar verslag van in de vorm van het schrijven van een ‘mini’ N=1. De docenten zullen ook zelf model staan, zonder dat het de bedoeling is te suggereren dat de aanpak van de docenten de enig mogelijke is.  

 

Doelstellingen

Het doel van de cursus is dat de deelnemer aan het eind:

 • inzicht heeft in de ontwikkeling van de cognitieve gedragstherapie in relatie tot de experimentele (leer)psychologie en de cognitieve therapie.
 • de principes van CGt heeft leren toepassen
 • in staat is tot het maken van functie- en betekenisanalyses en deze onder supervisie kan toepassen.
 • in staat is tot het ontwerpen van modificatieprocedures op basis van aangrijpingspunten van het probleem en deze onder supervisie in de praktijk kan brengen.
 • in principe zicht heeft op en om kan gaan met het cognitief gedragstherapeutische proces

Wijze van toetsing

 • De toetsing zal plaats vinden op basis van onderstaande punten. Ieder van deze punten moet voldoende gescoord worden om de aantekening van de VCGt te verkrijgen.
 • Aanwezigheid en actieve inzet
 • Een toets ter afsluiting van de inleiding over de leertheorie
 • Een opname van het toepassen van cognitieve technieken
 • De theoretische kennis en vaardigheden via de inbreng van eigen casussen
 • De theoretische kennis en vaardigheden via de opdrachten ter voorbereiding van de cursusdag
 • Verzorgen van een presentatie: toelichting op de gelezen literatuur
 • Persoonlijke geschiktheid voor verdere opleiding tot cognitief gedragstherapeut; of te wel, uit al dit bovenstaande krijgt de docent zicht op de mate waarin de cursist in staat is het cognitief gedragstherapeutisch denken en handelen in de praktijk te brengen.
 • De vertaling van theorie naar praktijk door middel van het uitvoeren van een eigen gedragsmodificatie (E.G.M.) en het verslag doen daarvan in de vorm van een mini N=1. Deze geldt als eindtoets en wordt beoordeeld door de docent.


aantal dagen:
16
contacturen:
100

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. dinsdag 7 mei 2019 van 9:30 - 16:45
 2. dinsdag 21 mei 2019 van 9:30 - 16:45
 3. dinsdag 28 mei 2019 van 9:30 - 16:45
 4. dinsdag 11 jun 2019 van 9:30 - 16:45
 5. dinsdag 18 jun 2019 van 9:30 - 16:45
 6. dinsdag 25 jun 2019 van 9:30 - 16:45
 7. dinsdag 2 jul 2019 van 9:30 - 16:45
 8. dinsdag 9 jul 2019 van 9:30 - 16:45
 9. dinsdag 27 aug 2019 van 9:30 - 16:45
 10. dinsdag 3 sep 2019 van 9:30 - 16:45
 11. dinsdag 10 sep 2019 van 9:30 - 16:45
 12. dinsdag 17 sep 2019 van 9:30 - 16:45
 13. dinsdag 24 sep 2019 van 9:30 - 16:45
 14. dinsdag 15 okt 2019 van 9:30 - 16:45
 15. donderdag 31 okt 2019 van 9:30 - 16:45 (let op; donderdag!)
 16. donderdag 7 nov 2019 van 9:30 - 16:45 (let op; donderdag! / reservedatum)
nog maar 1 plaats beschikbaar 😮
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
 1. maandag 4 nov 2019 van 9:30 - 16:45
 2. maandag 18 nov 2019 van 9:30 - 16:45
 3. maandag 2 dec 2019 van 9:30 - 16:45
 4. maandag 16 dec 2019 van 9:30 - 16:45
 5. maandag 6 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 6. maandag 20 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 7. maandag 3 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 8. maandag 10 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 9. maandag 2 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 10. maandag 16 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 11. maandag 30 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 12. maandag 6 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 13. maandag 20 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 14. maandag 11 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 15. maandag 25 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 16. maandag 8 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 17. maandag 15 jun 2020 van 9:30 - 16:45 (reservedatum)
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Extra literatuur 100 Toegekend
Herregistratie 100 Toegekend
Behandeling 80 Toegekend
Diagnostiek 20 Toegekend

VGCt

Basiscursus 100 Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

Steven Strietman

Steven is naast docent CGT, GZ-psycholoog en VGCt supervisor. In het verleden heeft hij verpleegkunde en Klinische psychologie (aan de UvT) gestudeerd. Vervolgens heeft hij werkervaring opgedaan binnen de PAAZ Dordrecht en GGZ Breburg. Momenteel is hij werkzaam bij Idris. Daar is hij betrokken bij specialistische behandeling voor jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met complex gedrag.

Steven Strietman

In de cursus zal gebruik worden gemaakt van de volgende boeken, waar je beschikking over dient te hebben:

1. Korrelboom, C.W., ten Broeke, E. (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Bussum, Coutinho, ISBN 978 90 46903810

2. Bogels, SM & Oppen, van P (2011). Cognitieve therapie, theorie en praktijk. Tweede druk, Boom, 9789031383092

3. Jacobs, G., Muller, N. & ten Brink, E. (2001). Uit de knoop, rationeel emotieve therapie en andere cognitieve gedragstherapieen bij kinderen en jeugdigen. Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789031336975

4. Lucassen, S. en Oord, S. van der (2012) WRITEjunior: schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten.

5. Kuin, M. (2014). Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren (individuele werkboek). 9789036806695 Bohn Stafleu van Loghum

6. Braet, C. en Bogels, S. (samenstellers) (2014): Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten, deel I en deel II, Amsterdam, Boom. Er is recentelijk een nieuwe druk verschenen (ISBN deel 1: 9789089537133 en deel 2: 9789089537140). Zowel de oude als nieuwe druk kunnen worden gebruikt.

Tips:

 • De gehele reeks van Dawn Huebner. Een help-oefenboek voor kinderen.
 • Motiverende gespreksvoering in de gezondheidszorg: Werken aan gedragsverandering als je maar 7 minuten hebt, (Rollnick, 2009)
 • Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen (BSL, Prins, Bosch, Braet, 2018).
 • www.ggzrichtlijnen.nl 
 • www.vgct.nl en VGCtube (vgct op youtube met videos van therapeutische technieken)

Overige artikelen zijn online beschikbaar.

Een verwijzing naar aanbevolen literatuur en/of naslagwerken kan tijdens de cursus worden gegeven. Mogelijk vindt er tijdens de cursus nog een wijziging in literatuur plaats of dient nog een boek aangeschaft. Dit wordt dan z.s.m. doorgegeven. De hoeveelheid opgegeven literatuur verschilt per cursusdag, het is derhalve aan te raden om voor sommige cursusdagen vast vooruit te lezen, als dat mogelijk is.

Naar boven