Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen (100 uur). Docent: I. Mater-Malij

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies. De cursus is zowel op kinderen en jeugdigen gericht, als op volwassenen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op. 

Inhoud 

In het therapeutisch werken met zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen kan de cognitieve gedragstherapie een grote rol vervullen. Vrijwel ieder probleem valt te analyseren en voor zeer veel problemen is er bovendien een effectieve behandelmethode. 
Als deze vorm van therapie u aanspreekt, is deze basiscursus de eerste stap in uw opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut. 

In de basiscursus maakt de cursist kennis met de denk- en werkwijze welke in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) heeft in haar opleidingsreglement kaders vastgesteld en deze zijn richtinggevend voor deze basiscursus. Volgens de richtlijnen vormt de basiscursus een geheel van minimaal 100 contacturen en 350 werkuren. Deze uren worden ingevuld door het bestuderen van de literatuur, het maken van huiswerkopdrachten, het voorbereiden van de lesdagen en het toepassen van het geleerde in de praktijk, onder andere door middel van het meebrengen van casussen. De basiscursus bestaat uit twee delen, een eerste inleidend deel, welke zich richt op het aanleren van de theoretische invalshoek, zoals de leertheorie en de analyses (verklarende diagnostiek) en een verdiepingsdeel, welke zich richt op hoe je vanuit de analyse verschillende cognitief gedragstherapeutische technieken o.a. de cognitieve therapie kunt toepassen. In het praktische werken in de cursus zal de aandacht uitgaan naar het werken met zowel volwassenen als met kinderen en jeugdigen. In de cursus zal ook aandacht zijn voor de therapeutische relatie en het gebruik van motivatietechnieken daarbij en voor het werken met protocollen. Om zich de stof eigen te kunnen maken wordt er van de cursisten verwacht veel te oefenen. Er wordt vanaf de tweede bijeenkomst, gedurende het inleidende deel, door cursisten een referaat over de literatuur gehouden, waarbij de cursisten worden uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen. Daarnaast bereidt een cursist eigen casussen voor welke over de te behandelen stof gaan. Theoretische concepten en interventies worden geoefend in de cursus en toegepast in de praktijk. Daarnaast worden cursisten uitgedaagd het geleerde in de praktijk te brengen door te oefenen met eigen problematiek in een eigen gedragsmodificatie (E.G.M.), waarbij geleerd wordt deze gedragstherapeutisch te analyseren en hierop te interveniëren, zowel in de rol van cliënt als in de rol van cognitief gedragstherapeut. Iedere cursusdag zal worden afgesloten met een evaluatiemoment, waarin kort gereflecteerd wordt op de cursusdag. Aan het einde van de cursus zal de gehele cursus worden geëvalueerd. De cursus zal worden afgesloten met een 'mini' N=1 verslag over de eigen gedragsmodificatie (behandeling), waarin het gedragstherapeutisch proces: de leerprincipes, gedragsanalyses, voorkeur en keuze van interveniëren, registraties, de uitvoering van de interventies en het resultaat beschreven wordt.


 Werkwijze

•  Literatuur:  als  basis  ter  bestudering  dient  het  boek  van  Korrelboom  en  ten  Broeke.  Daarnaast  bevat  de 
cursus literatuur uit andere boeken en artikelen op het gebied van CGt.  
•  Praktisch: rollenspelen en praktijkopdrachten. 
•  Gebruik van beeldmateriaal. 
• De te gebruiken casussen zullen liggen op de terreinen van angst, dwang, PTSS en stemmingsklachten. In de 
cursus  zullen  casussen  geregeld  terugkomen  met  de  bedoeling  de  verschillende  fasen  in  de  therapie  te 
tonen met bijbehorende analyse en modificatie aanpak.  
• Het uitvoeren van een cognitief gedragstherapeutische behandeling door middel van het inbrengen van 
(niet al te ingewikkelde) eigen problematiek. De cursisten doorlopen als cliënt en als therapeut van een 
medecursist beknopt het gedragstherapeutisch proces en doen daar verslag van in de vorm van het 
schrijven van een 'mini' N=1.  
• De docent zal ook zelf model staan, zonder dat het de bedoeling is te suggereren dat de aanpak van de 
docent de enig mogelijke is. 


Doelstellingen

Het doel van de cursus is dat de deelnemer aan het eind:

 1. Inzicht heeft in de ontwikkeling van de cognitieve gedragstherapie in relatie tot de experimentele (leer)psychologie en de cognitieve therapie.
 2. De principes van CGt heeft leren toepassen bij volwassenen en bij kinderen en jeugdigen.
 3. In staat is tot het maken van functie- en betekenisanalyses en deze onder supervisie kan toepassen.
 4. In staat is tot het ontwerpen van modificatieprocedures op basis van aangrijpingspunten van het probleem en deze onder supervisie in de praktijk kan brengen.
 5. Zicht heeft op en om kan gaan met het cognitief gedragstherapeutische proces.


Wijze van toetsing 

De toetsing zal plaats vinden op basis van onderstaande punten. Ieder van deze punten moet voldoende gescoord worden om een certificaat te verkrijgen.

 1. Aanwezigheid en actieve inzet
 2. Een toets ter afsluiting van de inleiding over de leertheorie
 3. Een audio-opname van het toepassen van cognitieve technieken
 4. De theoretische kennis en vaardigheden via de inbreng van eigen casussen
 5. De theoretische kennis en vaardigheden via de opdrachten ter voorbereiding van de cursusdag
 6. De vertaling van theorie naar praktijk door middel van het uitvoeren van een eigen gedragsmodificatie en het verslag doen daarvan.
 7. Verzorgen van een presentatie: toelichting op de gelezen literatuur
 8. Beoordeling van de mini N=1


aantal dagen:
15
contacturen:
100

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Behandeling 80 Toegekend
Diagnostiek 20 Toegekend
Extra literatuur 75 Toegekend
Herregistratie 100 Toegekend

VGCt

Basiscursus 100 Toegekend

Universitair opgeleide hulpverleners als psychologen, pedagogen, orthopedagogen en artsen die werken in de GGZ, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, onderwijs, forensische psychiatrie of eerstelijnspraktijk.

drs. Ingrid Mater Malij

Drs. Ingrid Mater Malij is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR practitioner, schematherapeut in opleiding en supervisor VGCT. Zij heeft ervaring met cognitieve gedragstherapie zowel face to face als via internet. Twee jaar is zij werkzaam geweest voor Interapy.

Zij heeft 8 jaar bij HSK voornamelijk met volwassenen gewerkt middels protocollaire cognitieve gedragstherapie. De laatste twee jaar heeft ze daar ook kinderen en jongeren behandeld. In 2010 is zij bij Triversum gaan werken, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, in eerste instantie als behandelcoördinator op de jeugdkliniek, waar jongeren van 12 tot 18 worden opgenomen met ASS, psychoses, gedragsproblemen, eetstoornissen en persoonlijkheidproblematiek.

Per september 2011 heeft zij de overstap gemaakt naar de polikliniek van Triversum te Alkmaar. Daar behandelde zij met name jongeren met eetstoornissen ook in groepstherapie. Daarnaast deed zij daar diagnostisch onderzoek en behandelde zij kinderen en jongeren met andere AS-I of AS-II problematiek en gaf daarbij ouderbegeleiding. Zij was programmacoördinator van het zorgprogramma Eetstoornissen.

Vanaf 1 oktober 2016 is zij werkzaam als GZ psycholoog bij de GGZ Noord Holland Noord, centrum voor Kind en Jeugd, te Hoorn. Daar verricht zij dezelfde werkzaamheden als bovenstaand en is zij zich verder aan het opleiden tot schematherapeut en werkt veel met eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, angstklachten, stemmingsproblematiek en trauma.

Tevens geeft zij zowel in het kader van de VGCT opleiding als in het kader van de GZ opleiding supervisie. Dit laatste doet zij ook vanuit haar eigen praktijk ViZie (www.vizie.nu).

drs. Ingrid Mater Malij

In de cursus zal gebruik worden gemaakt van de volgende boeken, waarover cursisten de beschikking moeten hebben:

 1. Korrelboom, C.W., ten Broeke, E. (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Bussum, Coutinho, ISBN 978 90 46903810
 2. Hermans, D, Orlemans, J.W.G. & Eelen, P. (2007). Inleiding tot de gedragstherapie, zesde geheel herziene druk. Houten: Bohn, Stafleu en Van Loghum. ISBN: 978 90 313 42884
 3. Prins, P.J.M., Bosch, J.D. (2018), Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, ISBN: 978 90 368 1972 5
 4. Beck, J.S. (2013), Cognitieve gedragstherapie, theorie en praktijk. Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds, ISBN 978 90 5712 384 9.
 5. Broeke, ten, E., Heijden, van der, C., Meijer, S. & Hamelink, H. (2013 2e druk 4de oplage). Cognitieve therapie, de basisvaardigheden. Amsterdam, Boom, ISBN 978 90 8506 599 9
 6. Lucassen, S. & Oord, van der, S. (2018). Write Junior, Protocol schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten 4-18 jaar derde herziene druk, ISBN 9789088507793
 7. Keijsers, G.P.J., Vossen, C.J.C. & Keijsers, L.H.A. (2012). Helpen veranderen, Motiveringsstrategieën in de psychotherapie. Amsterdam: Boom, ISBN 978 94 6105 0144


Aanvullende literatuur wordt online door King nascholing verstrekt.

Naar boven