Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) Volwassenen. Docent: M. van der Plas

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies. De cursus is met name gericht op volwassenen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op. 

Inhoud 

In het therapeutisch werken met volwassenen kan de cognitieve gedragstherapie een grote rol vervullen. Vrijwel ieder probleem valt te analyseren en voor zeer veel problemen is er bovendien een effectieve behandelmethode. 

De cursus start met een inleidend deel,  de basis van het gedragstherapeutisch werken:

 • Het wetenschappelijke uitgangspunt.
 • De leerprincipes: operante en klassieke conditionering.
 • Het gedragstherapeutisch proces: indicatiestelling, taxatie, holistische theorie, probleemkeuze, registraties, functieanalyse, betekenisanalyse, behandelplan, keuze interventies.
 • Registratie en assessment ten behoeve van diagnostiek en evaluatie.
 • De therapeutische relatie en motiverende gespreksvoering.
 • Therapeutische context: systemen..
 • De cognitieve analyse n.l. de  casusconceptualisatie en het gedachterapport (g-schema).
 • Cognitieve therapie de basis vaardigheden.

In dit deel  wordt een korte geschiedenis van de gedragstherapie en cognitieve therapie, de wetenschappelijke achtergrond, de leerprincipes en de daaruit voortvloeiende gedragsanalyses behandeld.

Het gedragstherapeutisch proces wordt stap voor stap geleerd. Er wordt geleerd welke interventies die volgen uit de gedragsanalyses de voorkeur hebben.

Tevens komen de basistechnieken van de cognitieve therapie volgens Beck  voor automatische gedachten, tussenliggende gedachten en kerngedachten aan bod. Tevens worden gedragsexperimenten en het veranderen van visuele beelden geoefend.

De gesprekstechnieken in de diverse stadia van het gedragstherapeutisch proces komen aan de orde: concretiseren, doorvragen, onderbreken, samenvatten, structureren, uitleg geven en motiveren.

De therapeutische context waarbinnen gewerkt wordt met aandacht voor de therapeutische relatie, motivatietechnieken, het betrekken van het systeem.


In het verdiepingsdeel komt aan bod:

A. Interventies: exposure in vivo, interoceptieve exposure, responspreventie, sociale vaardigheidstraining, taakconcentratie, imaginatieprocedures, schrijfprotocol, EMDR, activering en balans, zelfcontroletechnieken, stopmechanismen, COMET bij negatief zelfbeeld, enkele technieken uit de mindfullness based therapie naast cognitieve technieken.

B.  Verschillende klachtgebieden, waarbij geoefend wordt met de evidence based behandelvormen zoals modificatieprocedures en cognitieve technieken:

 • Angststoornissen: paniekstoornis met of zonder comorbide agorafobie, specifieke fobie; sociale angststoornis, obsessieve-compulsieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis.
 • Traumastoornissen: posttraumatische stressstoornis.
 • Stemmingsstoornissen:  depressieve stoornis.
 • Somatoforme stoornissen: SOLK en somatisch-symptoomstoornis persisterend type met aanhoudende werkgerelateerde vermoeidheid (burnout),
 • Middelenmisbruik: misbruik van alcohol, cannabis of cocaïne.

C. Daarnaast is er aandacht voor de therapeutische relatie, dat wil zeggen de interactie tussen therapeut en cliënt en de valkuilen daarbij.

D. Vervolg gedragstherapeutisch proces: evaluatie, valkuilen, stagnatie, huiswerk, afronding en beëindiging therapie. 


 Werkwijze

Van de cursisten wordt verwacht dat ze veel oefenen met de aangeboden stof, om het zich eigen te kunnen gaan maken. Er wordt vanaf dag 5 elke week door een cursist een kort referaat over de kern van de te behandelen stoornis en interventies gehouden, waarbij de cursisten worden uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen. Daarnaast bereid elke week een cursist een eigen casus voor wat over de te behandelen stof gaat. Theoretische concepten en interventies worden geoefend in de cursus en toegepast in de praktijk. Daarnaast worden cursisten uitgedaagd te oefenen met eigen problematiek in de onderlinge gedragsmodificatie (OGM), waarbij geleerd wordt deze gedragstherapeutisch te analyseren en hierop te interveniëren, zowel in de rol van cliënt als in de rol van gedragstherapeut. 

Doelstellingen

Cursisten maken kennis met de uitgangspunten van de gedragstherapie en cognitieve therapie. Er zal veel geoefend worden met eigen casuïstiek, waarbij geleerd wordt te werken volgens het gedragstherapeutisch proces, kennismaking met protocollair werken, het behandelplan vanuit de eigen analyses, en de overeenkomsten en verschillen hiertussen. Aan het eind van de cursus zullen cursisten in staat zijn om, onder supervisie, zelfstandig gedragstherapieën uit te voeren bij verschillende stoornissen en om verschillende basale gedragstherapeutische en cognitieve technieken toe te passen. 


Wijze van toetsing 

Kennis en vaardigheden worden op verschillende manieren getoetst:

Een toets  ter afsluiting van de inleiding (na dag 6) over de leertheorie; een take home toets met open vragen over de theorie; en het beschrijven van een casus met daarin kort de anamnese, DSMV, holistische theorie, FA en BA, behandelplan met aangrijpingspunten vanuit de gedragstherapeutische analyses, en een beschrijving van een interventie die je hebt uitgevoerd.

 • de theoretische kennis via de inbreng van de referaten en de discussie hierover;
 • de theoretische kennis en vaardigheden via de inbreng van de eigen casussen;
 • de theoretische kennis en de vaardigheden via verslagen van 6 technieken uitgevoerd met cliënten;
 • de vaardigheden via de oefeningen in de cursus;
 • een demonstratie voor de groep als therapeut van een techniek bij een stoornis in een rollenspel aan de hand van competenties;
 • een eindverslag van de problematiek die een medecursist heeft besproken in de onderlinge gedragsmodificatie (OGM), waarin het gedragstherapeutisch proces: de leerprincipes, gedragsanalyses, voorkeur en keuze van interveniëren, de uitvoering van de interventies en het resultaat beschreven wordt.

Uit dit alles krijgt de docente zicht op de mate waarin de cursist in staat is het gedragstherapeutisch denken en handelen in de praktijk te brengen. 


aantal dagen:
16
contacturen:
100

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Aristo Amsterdam
 1. vrijdag 6 sep 2019 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 20 sep 2019 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 27 sep 2019 van 9:30 - 16:45
 4. vrijdag 11 okt 2019 van 9:30 - 16:45
 5. vrijdag 1 nov 2019 van 9:30 - 16:45
 6. vrijdag 15 nov 2019 van 9:30 - 16:45
 7. vrijdag 29 nov 2019 van 9:30 - 16:45
 8. vrijdag 6 dec 2019 van 9:30 - 16:45
 9. vrijdag 20 dec 2019 van 9:30 - 16:45
 10. vrijdag 10 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 11. vrijdag 24 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 12. vrijdag 31 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 13. vrijdag 14 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 14. vrijdag 6 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 15. vrijdag 20 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 16. vrijdag 3 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 17. vrijdag 17 apr 2020 van 9:30 - 16:45 (Reservedatum)
meer dan 5 plaatsen

VGCt

Basiscursus 100 Toegekend

VGCt

Basiscursus 100 Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

drs. Margreet van der Plas

Drs. Margreet van der Plas is van oorsprong neuropsycholoog en gerontopsychotherapeut. Ze is klinisch psycholoog-psychotherapeut en gedragstherapeut. Ze is bezig met haar registratie tot groepstherapeut.

Sinds een jaar werkt ze in haar eigen praktijk Active Psychotherapie in Haarlem. Ze heeft 25 jaar ervaring in de GGZ, in ambulante-, deeltijd- , en klinische instellingen alsook in de crisisdienst. Qua doelgroepen heeft ze ervaring met ouderen, volwassenen en adolescenten. 

Ze heeft jaren gewerkt in deeltijdbehandelingen met volwassenen met ernstige angst- en dwangstoornissen, chronische depressies, somatoforme stoornissen, complexe PTSS en persoonlijkheidsstoornissen.

Tevens heeft ze ervaring met ACT, mindfullness, Dialectische Gedragstherapie, schematherapie en EMDR.

Daarnaast geeft ze al jaren met veel plezier de basiscursus cognitieve gedragstherapie en is ze supervisor-leertherapeut voor de VGCt. Binnen de VGCt zit ze in de taakgroep N=1 van de registratiecommissie.

In de cursus vindt ze het belangrijk dat de verbinding tussen theorie en praktijk aan bod komt, onder andere door veel te oefenen met eigen casuïstiek. Naast de evidence based behandelingen is er aandacht voor de op maat gemaakte behandelingen die volgen uit de gedragstherapeutische analyses. Het is de kunst complexe problematiek uiteen te rafelen tot behapbare behandelonderdelen. Hierbij komen de volgorde- en fasering van behandeling aan de orde. Humor vindt ze belangrijk in een behandeling als ook in de cursus. Het gezond blijven in dit zware, maar mooie vak wordt ook behandeld.    


drs. Margreet van der Plas

Zelf aan te schaffen of beschikking over hebben:

·      Beck, J.S. (2013), Basisboek cognitieve therapie: theorie en praktijk. Baarn: HB uitgevers. 

ISBN 978 90 571 23849 (306 p.)

·      Bögels, S.M. en Oppen, P. van (red.) (2011), Cognitieve therapie: theorie en praktijk. Tweede geheel herziene druk. Houten-Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 978 90 313 83092  (280 p.) 

-     Hermans, M., Raes, F. en Orlemans, H. (2017, 7e herziene druk). Inleiding tot de gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 978 90 368 19503 (345 p.) 

·      Keijsers, G.P.J., A, van Minnen, Verbraak, M.J.P.M., Hoogduin. C.A.L., en Emmelkamp, P.M.G. (red.) (2017), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, deel I.  Amsterdam: Uitgeverij Boom  ISBN 978 90 895 3713 3 (398 p.)

·      Keijsers, G.P.J., A, van Minnen, Verbraak, M.J.P.M., Hoogduin. C.A.L., en Emmelkamp, P.M.G. (red.) (2017), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, deel 2.  Amsterdam: Uitgeverij Boom  ISBN 978 90 895 3714 0 (398 p.)

·      Keijsers, G.P.J., A, van Minnen, Verbraak, M.J.P.M., Hoogduin. C.A.L., en Emmelkamp, P.M.G. (red.) (2017), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, deel 3.  Amsterdam: Uitgeverij Boom  ISBN 978 90 895 3715 7 (398 p.)

·      Korrelboom, K. en Ten Broeke, E. (2014, tweede herziene druk), Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho, ISBN 978 90 469 03810

(726 p.)

Naar boven